Posts

Showing posts from November, 2019

State Buildings in New Armenia and their Symbolic Roles

Image
Sarhat Petrosyan, architect, urban-planner, urbanlab founder Source: http://hetq.am/arm/news/91267/nor-hayastani-petakan-shenqern-u-dranc-nshanayin-dery.html   Հայերեն տեքստն հասանելի է այստեղ Today as we seem to be approaching the final stage of the formation of the new executive branch of government and the new parliamentary elections are not far behind, I think it is time to start a discussion of the arrangement of public administration buildings and their symbolic role in urban landscape, a topic which might be unimportant at first sight, but, in fact, from the point of formation of new political traditions and given long term perspectives, it becomes a cornerstone issue, in terms of viewing it as firm political positioning tool, as well as   state property management tool on national level, and at the same time as the manager and carrier of content for civic value system. Back in 2000s, when Armenia was striving for the reputation of "the most organized" state

Urban Planning and New Government 2

Image
Sarhat Petrosyan, architect, urban-planner, urbanlab founder Source:  http://hetq.am/arm/news/90528/qaxaqashinutyunn-u-nor-karavarutyuny-2.html Հայերեն տեքստն հասանելի է  այստեղ During 2012 Parliamentray elections, with my article titled “Urban Planning and New Government” I made several suggestions aimed at improvement of public administration in this field. Naturally, it was followed by an unprecedented illogical decision, that is creation of State Committee of Architecture, which after several transformations, today functions as State Committee of Urban Planning.  With the new government formation and by overcoming my so called “fears”, that my suggestions might again result in even worse results, as well as taking into consideration the appointments of officials in the field, I made up my mind to once again touch upon the main issues of urban development and planning. Especially by realizing that our colleagues engaged in the field, apart from familiarizing themsel

Planning based on spatial data is essential

Image
Sarhat Petrosyan, architect, urban-planner, urbanlab founder Source:  https://www.aravot.am/2019/09/04/1063833/ Հայերեն տեքստն հասանելի է  այստեղ Public and mostly opposition figures have recently raised the question on under-performance of capital expenses quite often. Given their status, their arguments are based on the lack of experience in public administration on behalf of government officials, while the authorities most often refer this to the corruption that previously ruled, and the problems that were present during internal discussions in state procurement and civil service systems. In fact, all the above mentioned have their share in this matter and today we, the decision makers, attempt to find the middle ground in terms of delivering corruption-less quality work, at the same time ensuring their purposefulness. In regards to the procurement and realization process of Cadaster Committee entrances, it seemed that things would go smoothly for me, given my profess

Տարածական տվյալների հիման վրա պլանավորումն անհրաժեշտություն է

Image
Սարհատ Պետրոսյան, ճարտարապետ-քաղաքաշինարար, ուրբանլաբի հիմնադիր Սկզբնա ղ բյուրը՝  https://www.aravot.am/2019/09/04/1063833/ English text available  here Վերջին շրջանում հանրային, հիմնականում ընդդիմադիր, գործիչները հաճախ են բարձրաձայնում կապիտալ ծախսերի թերակատարման մասին։ Նրանք, իրենց կարգավիճակից ելնելով, պատճառ են բերում իշխանության ներկայացուցիչների պետական կառավարման փորձի պակասը, իսկ իշխանական դաշտում մենք դա հաճախ պայմանավորում ենք նախկինում եղած կոռուպցիայով, ներքին քննարկումների ժամանակ՝ պետական գնումների ու քաղաքացիական ծառայության համակարգերում առկա խնդիրներով։ Իրականում այս բոլորն էլ ունեն իրենց մասնաբաժինն այս խնդրում, եւ այսօր որոշում ընդունողներս փորձում ենք գտնել ոսկե միջինը՝ կոռուպցիայից զերծ որակյալ աշխատանք պատվիրակելու գործում փորձելով ապահովել նաեւ դրանց նպատակայնությունը։ Մասնագիտության բերումով կարծես թե ինձ համար պետք է ամեն ինչ շատ հարթ անցներ՝ ընդամենը Կադաստրի կոմիտեի մուտքերի վերակառուցման գնման ու իրականացման գործընթացում, բայց արի ու տես, որ արդեն