Մամլո հաղորդագրություն

Մամլո հաողրդագրություն

ք. Երևան, 8 նոյեմբեր 2011թ.


Մենք, Մոսկվա կինոթատրոնի ամառային դահլիճի քաղաքացիական նախաձեռնության անդամներս ձեռնամուխ ենք լինում ուրբանլաբ Երևան Քաղաքաշինության ժողովրդավարացման ինստիտուտ հասարակական կազմակերպության ստեղծմանը։ Այն իրենից ներկայացնում է շահույթ չհետապնդող, բազմադիսցիպլին հետազոտահեն նախագծային կազմակերպություն և նպատակ ունի մասնակցային որոշումների ընդուման տրամաբանության հիման վրա բարելավել մարդածին միջավայրի որակը` քարոզելով մարդկանց առողջ ու որակյալ միջավայրում ապրելու իրավունքը միջավայրի ձևավորման հիմնական պատասխանատուների՝ ճարտարապետների, քաղաքաշինարարների և այլ հարակից մասնագետների սոցիալական դերակատարության կարևորմամբ։
Ներբեռնել այս հղմամբ։

-- © 2009 - 2014 // urbanlab Yerevan, an Institute for Democratization of Urban Planning /// www.urbanlab.am

Comments