untitled21-րդ դարում երբ արդեն ամեն ինչ կարող ենք իր անունով կոչել, երբ բոլորս կարող ենք ընթերցվել տարածվելով հեշտությամբ, պետք է քննարկել ճարտարապետությունը այլ հարթությունում: Արդի ճարտարապետությունը կարիք ունի կարդացվելու, քննվելու, քննադատվելու ու բացահայտվելու, սահմանվելու ու դիտարկվելու…
 © 2009 - 2010. Neo ARCH Lab & Sarhat Petrossian. All right reserved. 

Comments