Posts

Showing posts from January, 2011

ուղղակի գրառում

Բնականաբար իմ ԱՄՆում լինելու ընթացքում իմ առաջին գրառումը պիտի լիներ իմ առաջին տպավորությունների կամ մտածմունքների մասին։ Այդպես էլ պլանավորում էի եթե այսօր Արա Պետրոսյանի վերջին գրառումներից մեկը  չկարդայի ու չշարունակեի տեղադրված հղումներով հասնել YouTube-ում տեղադրված Շանթի ֆլիմերին (նշեմ որ այն երկու մասից է բաղկացած եւ երկուսն էլ նայելուց հետո նոր խնդրում եմ շարունակել կարդալ)։ 


Ես չեմ հիշում երբ եմ վերջին անգամ հեռուստացույցով ինչ որ բան նայելիս այդպես հուզվել։ Ու պատճառը այն չի որ Մեսչյան ճարտարապետին շատ սիրում եմ։ Անկեղծորեն ասեմ որ չեմ հավանում իրա երգերը նաեւ իմ տեսած միայն երկու գործերից (Մատենադարանի նոր մասնաշենքը եւ Կառավարության ընդունելությունների տունը) միայն վերապատումով կարող եմ ասել որ ոչինչ շենք է Կառավարության ընդունելությունների տունը (համահեղինակներից միայն Ռշտունուն գիտեմ)։ Երբեւիցէ բախտ էլ չեմ ունեցել հանդիպելու իրեն անձամբ։ Բայց ես առաջին անգամը լինելով զգացի երբ մեր գործող ճարտարապետներից որեւէ մեկը երեխայի պես հպարտանում էր իրա շենքը ցուցադրելով։ Էնպես ոգե…

Ճարտարապետներ բոլոր երկրների ՊԱՐԱՊ մի մնացեք

ՆՓԱԿումտեղիունեցողՍեդաՇեկոյանիհամադրությամբտեղիունեցողցուցահանդեսիգոնետեքստայինմասիհետծանոթանալով (իմընկերներիցմեկըասումէրորդաիրականցուցահանդեսիհետհակասոււթյանմեջէ) ունեիշատհակասականտպավորություն։Գոնեինձընկալելիմասովայնվերջինշրջանումտեղիունեցողինքնակազմակերպվածհասարակականքաղաքացիականնախաձեռնություններըդիտարկումէրազատժամանակիխաղալիք (եսչեմհավակնումվերլուծելցուցահանդեսըեւմեկանգամէլեմասումծանոթեմմիայնտեքստայինմասիհետ)։ Այդուղղությամբմտածելեմնախկինումուդրանումեստեսնումեմինչորիրականությանհետընդհանուրաղերսներունեցողտեսակետ։Ոչթեեսկամուրիշներըարելուանումենայնքանիորուրիշբան

Բաց նամակ պարոն Ռուբեն Վարդանյանին

ՀարգելիպարոնՎարդանյան,
ԻնչպեսեւցանկացածհայիհամարայնպեսէլինձհամարշատկարեւորէՀայաստանիզարգացմանեւբարգավաճմանհամարկատարվածցանկացածնախաձեռնության, անկախդրակոմերցիոնկամբարեգործականլինելուց, հաջողություննուշարունակականությունը: Այսնամակինչէինվիրինաեւիմամանորյահանգստյանօրերը, եթեչունենայիհարգանքՁերկատարածաշխատանքներինեւՁերմարդկայինտեսակիհանդեպ: ՆմանձեւովՁեզդիմելուկարիքչէրլինինաեւեթեՁերկողմիցստեղծվածբազմաթիվաշխատատեղերումգտնվեինմարդիկ, ովքերայսխոսքերըՁեզասելուցանկությունդեպքումնաեւնմանհնարավորությունունենային:
ԻնչպեսարդեննշեցիՁեզդիմելուուանկեղծմիքանիխնդիրներիվերաբերյալբարձրաձայնելուբազմաթիվառիթներեմզգացելª եւորպեսմասնագետ, եւորպեսքաղաքացի: Յուրաքանչյուրանգամինչ- ինչպատճառովմտածելեմª որմիգուցեչարժէհատկապեսմամուլովնմանբաննախաձեռնել:
ՍակայնվերջերսՁերկողմիցհիմնադրվածընկերություններիցմեկիհայտարարածմրցույթըինձստիպեցգրելայդմասինինչպեսնաեւմիքանիայլնախաձեռնություններիմասին:
Թույլտվեքսկսելառաջին 2007 թվականինտեղիունեցածդեպքից, երբՁեզպատկանողԱմերիախոհրդատվականընկերությունըհայտարարելէրմրցույթԴիլիջանումկառո…